Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 4.10. do 11.10.2020 - 41. týden

neděle 4.10. 27. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za Marii Zapletalovu, rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci; druhý úmysl za děti přistupující k 1. sv. přijímání
17:00 Svátostné požehnání a TE DEUM
M. Žižkov 09:00 za Ottu Bílka, rodiče Bílkovy, Vaňkovy a duše v očistci na které nikdo nepamatuje; druhý úmysl za děti přistupující k 1. sv. přijímání
pondělí 5.10. nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské, panny
Bílovice 18:00 za Ludmilu a Karla Osičkovy, 2 zetě, živou i † rodinu a duše v očistci
úterý 6.10. nezávazná památka sv. Bruna, kněze
Bílovice 07:15 ( volná intence )
středa 7.10. památka Panny Marie Růžencové
Bílovice 18:00 na poděkování za dožití 90 roků života
M. Žižkov 17:00 za Marii Tomšejovu, manžela, syna a obrácení hříšníků a 2 rodiče
čtvrtek 8.10. čtvrtek 27. týdne v mezidobí
Bílovice 18:00 Za těžce nemocnou osobu
pátek 9.10. nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Bílovice 18:00 ( volná intence )
M. Žižkov 17:00 za Annu Konečnou, manžela, syna, živou i † rodinu a duše v očistci
sobota 10.10. sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Bílovice 07:15 ( volná intence )
Zaječí 17:00 ( volná intence )
neděle 11.10. 28. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 na poděkování za 55 roků manželství, s prosbou o další pomoc
10:30 na poděkování Panně Marii a P. Bohu za 80 let života s prosbou o další pomoc a požehnání pro celou rodinu
M. Žižkov 09:00 za Farantiška Polácha při 1. výročí úmrtí, živou i † rodinu a duše v očistci
14:00 svátostné požehnání

Příležitostná oznámení v neděli 4. října 2020:

Milí farníci,
     pandemická situace vyžaduje stále nová pravidla. Na základě mimořádného zasedání (30. 9. 2020) omezuje vláda počet lidí na církevních shromážděních  na dobu dvou týdnů (od 5. do 18. října 2020) maximálně na sto, s dodržením patřičných rozestupů. A dále - při církevních obřadech nemají zaznívat zpěvy.

     Celý text Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 o přijetí krizových opatření najdete v níže uvedeném odkazu.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf

Upřesňující informace:
     Na základě konzultace s ministrem zdravotnictví bylo dle sdělení z Prahy odsouhlaseno, že: Liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od shromážděného lidu,  nebo bez reprosoustavy, a to také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru).

     Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně.

     Ostatní farní aktivity ať probíhají v tomto čase v souladu s vládním  usnesením, tzn. max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku.

     Protože není možné navyšovat počet nedělních bohoslužeb nad rozumnou míru (především ve velkých městských farnostech), s platností od 10. října 2020 do ukončení stávajících vládních krizových opatření, udělil biskup Vojtěch Cikrle věřícím brněnské diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě (včetně sobotní mše večer s nedělní platnosti) v těch farnostech,  kde  počet návštěvníků nedělní bohoslužby  převyšuje aktuálně povolenou kapacitu bohoslužebného prostoru, tedy 100 osob s rozestupy. V těchto farnostech je doporučeno situaci řešit  podobně jako na jaře, například přenosem bohoslužby on-line. Nejde o všeobecný dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě.

Nadále platí  dispenz (ze dne 18. září 2020) od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin.

     
     Sbírka na Svatou zemi vynesla minulou neděli 36 997,- Kč (VB 25 242 + MŽ 11 755). Upřímné Pán Bůh zaplať.