Blog

V. BOŽÍ SLOVO V LIDSKÉM SLOVĚ - Biblí se dá dokázat všechno

V. BOŽÍ SLOVO V LIDSKÉM SLOVĚ - Biblí se dá dokázat všechno

B i b l í  s e  d á  d o k á z a t  v š e c h n o

 

9. dopis

17. ledna

Ahoj Gerde!

Číst dál
IV. LIDSKÉ SLOVO - Zahalené poselství

IV. LIDSKÉ SLOVO - Zahalené poselství

Z a h a l e n é  p o s e l s t v í

 

8. dopis

10. ledna

Ahoj!

Číst dál
IV. LIDSKÉ SLOVO - Celé to lidské příslušenství

IV. LIDSKÉ SLOVO - Celé to lidské příslušenství

C e l é  t o  l i d s k é  "p ř í s l u š e n s t v í"

 

7. dopis

1. ledna

Dobré ráno a šťastný nový rok k tomu!

Číst dál
Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022

Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022

K blížícím se senátním a komunálním volbám, které se konají 23. a 24. září, vydal pražský arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner jménem všech českých a moravských biskupů prohlášení, jež zde v úplnosti publikujeme.

Číst dál
Svatocecilské setkání 2022

Svatocecilské setkání 2022

Číst dál
Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.

Číst dál
Nový školní rok - výuka náboženství

Nový školní rok - výuka náboženství

Výuku náboženství začneme ve škole ve Velkých Bílovicích od 14. 9. 2022. V případě nejasností kontaktujte pana katechetu anebo Otce Josefa. V Moravském Žižkově dle domluvy.

Číst dál
III. LIDSKÉ SLOVO - Vznik Starého zákona

III. LIDSKÉ SLOVO - Vznik Starého zákona

V z n i k  S t a r é h o  z á k o n a

 

6. dopis

27. prosince

Dobrý večer, dobrou noc!

Číst dál
III. LIDSKÉ SLOVO - Spadla prostě z nebe?

III. LIDSKÉ SLOVO - Spadla prostě z nebe?

S p a d l a  p r o s t ě  z  n e b e ?

 

5. dopis

14. prosince

Milý Gerde,

Číst dál
II. NESNÁZE S BIBLÍ - Dokumenty lidské minulosti

II. NESNÁZE S BIBLÍ - Dokumenty lidské minulosti

D o k u m e n t y  l i d s k é  m i n u l o s t i

 

4. dopis

10. prosince

Ahoj Moniko a Martine.

Číst dál
II. NESNÁZE S BIBLÍ - Adam u pečený z hlíny ?

II. NESNÁZE S BIBLÍ - Adam u pečený z hlíny ?

A d a m  u p e č e n ý   z  h l í n y ?

 

3. dopis

7. prosince

Milý Gerde,

Číst dál
I. NESNÁZE S BIBLÍ - Zatarasený přístup k bibli

I. NESNÁZE S BIBLÍ - Zatarasený přístup k bibli

Z a t a r a s e n ý  p ř í s t u p  k  b i b l i

2. dopis

4. prosince

Milý Martine!

Číst dál
I. NESNÁZE S BIBLÍ - Děsně stará historie

I. NESNÁZE S BIBLÍ - Děsně stará historie

D ě s n ě  s t a r á  h i s t o r i e

1. dopis

1. prosince

Milý strýčku Gerde!

Číst dál
Bible - pro mě?

Bible - pro mě?

Milí farníci,

zaujal mě samizdatový překlad knížečky od Gerharda Debbrechta "BIBLE - PRO MĚ?"

Číst dál
20. let od vysvěcení kostela

20. let od vysvěcení kostela

Při příležitosti 20 letého jubilea kostela v Moravském Žižkově bude možné na HODY

Číst dál