Jako následovníci Krista sdílíme roli správců Božího stvoření. Letošním tématem Času tvorstva je „Domov pro všechny? Obnova Božího oikos.“

Žalmista prohlašuje: „Hospodinova je země se vším, co je na ní.“ Každé stvoření náleží ke společenství Země, celé společenství potom patří Stvořiteli. Řecké slovo pro tuto pozemskou komunitu je oikos, jenž je kořenem slova oikoumene, neboli ekumenický, a popisuje náš „společný domov“, jak jej v Laudato si´ nazývá papež František. Slovo ekologie (oikologia) popisuje vztahy mezi zvířaty, rostlinami, živou a neživou přírodou, z nichž všechno hraje zásadní roli při udržování rovnováhy tohoto společenství. Každé stvoření je důležité a přispívá ke zdraví biologicky rozmanitého ekosystému, ve kterém žije. I lidé patří do těchto vztahů ve společenství života. Jsme stvořeni ze stejných látek a máme se starat o tvory, kteří s námi Zemi obývají.

Papež František a vatikánské dikasterium (úřad) pro službu integrálnímu lidskému rozvoji vyzývají všechny katolíky, aby se k tomuto ekumenickému času připojili. "Pokorně vás žádám o pomoc při podpoře tohoto důležitého okamžiku ve vašich místních farnostech a komunitách," napsal Mons. Bruno-Marie Duffé, tajemník dikasteria. Poukázal na to, že ekumenický Čas tvorstva bude pro katolíky kritickým okamžikem, aby pozvedli hlas za nejzranitelnější a obhájili jejich jménem společné dobro před dvěma důležitými summity (světovými konferencemi COP26 o změně klimatu a COP15 o biologické rozmanitosti).

Hnutí Žít Laudato si´ Vás proto při této příležitosti zve na ekumenickou modlitbu za Zemi a následnou přednášku František z Assisi jako inspirace pro vztah k přírodě, která se uskuteční 14. září od 17 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické na nám. Svobody v Břeclavi. Přednášet bude environmentální teolog Jan Zámečník. 20. září od 18 hodin bude v kostele ve Velkých Bílovicích sloužena mše svatá na úmysl obnovy Země, domova pro všechno stvoření.
Více informací naleznete na webu www.zitlaudatosi.cz nebo facebooku Žít Laudato si na Slovácku.

Máme naději, že tato doba obnoví naši ekumenickou jednotu v křestním povolání k ekologickému obrácení, aby všechno stvoření mohlo najít svůj domov, mohlo vzkvétat a podílet se na obnově Božího oikos.