Je obtížné něco plánovat, když se situace vlivem pandemie koronaviru covid-19 neustále mění. Nehledě na to, že  příprava na udělení svátosti  není ani v nejmenším srovnatelná např. s distanční školní výukou či skládáním zkoušek on-line. Příprava na svátosti musí mít rozměr jak osobní, tak i společenský. Vlastní udělování těchto  svátostí by se pak mělo konat před shromážděním celé farní rodiny, do které každý z připravovaných vstupuje, nemělo by se konat jen pro hrstku šťastných, kterým se podařilo zaregistrovat v povoleném počtu účastníků.  

Pokud tedy není možné, aby byli zájemci o přijetí křtu, biřmování  1. svatého přijímání opravdu kvalitně a pečlivě připraveni ve všech požadovaných stránkách, doporučuji udělení těchto svátostí odložit na vhodnější dobu. Dávám ale také prostor vaší pastorační zkušenosti a zodpovědnosti a pokud jste přesvědčeni, že za určitých okolností je moudřejší a možné někomu svátost udělit, můžete tak po vyřízení patřičných žádostí učinit.

Pro rok 2021 dávám dispens od udělování svátosti křtu dospělým výhradně o velikonoční vigilii. Po řádné přípravě a vyřízení zmíněných žádostí můžete katechumenům svátost křtu a současně biřmování udělit v jiném vhodném termínu.

Ostatní liturgické akce (žehnání zvonů, varhan, kaplí, apod.) doporučuji odložit, protože jejich příprava, veškeré vynaložené úsilí, i pastorační dopad, může vlivem aktuální situace zůstat v letošním roce nenaplněno, což přinese zklamání všem, kdo přípravě věnovali svůj čas, námahu i radostné očekávání.

Spoléhám na vaši moudrost a zkušenost a věřím, že nás Bůh tímto časem zkoušek provede k hlubšímu prožívání života z víry.

 

Ze srdce žehná

váš bratr Vojtěch