Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELKÉ BÍLOVICE
od 10.10. do 17.10.2021 - 41. týden

neděle 10.10. 28. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za rodiče Osičkovy, 2 syny a dar zdraví a požehnání pro živou rodinu
11:30 udílení svátosti křtu; požehnání nebude!
M. Žižkov 09:00 za Annu Zapletalovu, 2 rodiče, živou i † rodinu a duše v očistci, obrácení hříšníků
pondělí 11.10. nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže
Bílovice 18:00 za Miroslava Šurčka, rodiče z obojí strany a duše v očistci; od 17.20 hod. cizí zpovědník do 17.55 hod.
úterý 12.10. nezávazná památka sv. Radima, biskupa
Dnes mše sv. není
středa 13.10. středa 28. týdne v mezidobí
Bílovice 07:15 za živé a † členy fatimského apoštolátu
Žarošice 18:00 hlavní celebrant Mons. Pavel Posád
čtvrtek 14.10. nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Bílovice 18:00 za Anežku Brůčkovu, manžela, syna, živou i †rodinu a duše v očistci
Ladná 09:00 rekolekční mše kněží z děkanství
pátek 15.10. památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Bílovice 18:00 za Hedviku a Josefa Očenáškovy, živou i †rodinu a duše v očistci
M. Žižkov 17:00 za Libora Pantůčka a za duše v očistci na které nikdo nepamatuje
sobota 16.10. nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
Bílovice 07:15 za Vladimíra Vyhňálka, živou i † rodinu a Františka Kadlece
Zaječí 17:30 úmysly se zapisují v Zaječí v sakristii
neděle 17.10. 29. neděle v mezidobí
Bílovice 07:30 za farníky
10:30 za Marii a Vladimíra Kachyňovy, duše v očistci a obrácení hříšníků
M. Žižkov 09:00 na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50 roků manželství a živou i † rodinu

Příležitostná oznámení v neděli 10. října 2021:

     v pondělí 11. 10. odpadá dětem 3. tř. a 9 tř. výuka náboženství. Duchovní otec je studijně vzdálen.

     v pondělí 11. 10. od 17.20 hod. do 17.55 hod. bude zpovídat jeden cizí zpovědník

     13. října pojedeme již tradičně na pouť do Žarošic, odjezd autobusu ze zastávky v Moravském Žižkově je v 16.30 a pak následně ze zastávky a nádraží ve Velkých Bílovicích. Program pouti: 17:30 růženec; 18:00 mše svatá (Mons. Pavel Posád) a světelný průvod

     příprava na biřmování je jako obvykle - ve čt 18.45, pá 18.45 a sobotu 19.00.

     ve čtvrtek dopoledne je rekolekce v Ladné. Po mši svaté v 9.00 hod. pokračují kněží ve svém programu.

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Drahé sestry a drazí bratři! 
     Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.
     Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 - 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a apoštolském exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.
     Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.
     K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.
   Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev! 
     Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat. 
     Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7)
 
 Vaši čeští a moravští biskupové