Foto: Foto Jan Štindl z misijní cesty do Bangladéše.,Facebook PMD ČR

Podpořte, prosím, sbírku na misie

Papežská misijní díla v České republice vstoupila do roku 2020 s opravdu velikou nadějí na pokračující, anebo lépe: stále narůstající aktivitou svých členů a podporovatelů, která vlastně vygradovala jak vyhlášením Mimořádného misijního měsíce října 2019 papežem Františkem, tak jeho aktivní roční přípravou. V roce 2020 jsme chtěli misijními aktivitami a činností navázat na dozvuky této události. V prvních měsících roku 2020 však přišly první omezení vzhledem k pandemii Covid 19 a vlastně všechny aktivity byly zastaveny, protože jsou převážně založeny na vzájemném setkávání, což nebylo, až na malé výjimky v létě, možné. 

Jedinou výjimkou byli jednotlivci, kteří se snažili a doposud snaží organizovat různým způsobem misijní činnost na podporu projektů papežských misií pro nejpotřebnější. Naše poslání pak všichni členové i nadále podepírají modlitbou, bez které nejsou misie možné.

Národní kancelář PMD se soustřeďuje po celý letošní rok hlavně na koordinaci a propagaci pomoci do zahraničí v rámci Misijního fondu KORONA, skrze něhož se snažíme pomocí finančních prostředků od našich dárců pomáhat v krajinách, kde máme osobní kontakty, a víme, že lidé bez naší pomoci těžko přežívají.

V případě Misijní neděle, kdy byla sbírka na Papežské misijní dílo šíření víry odložena, posléze zrušena, je získávání finančních darů katastrofální! Toto dílo získává finanční prostředky jen z této sbírky.  A obrovský pokles prostředků bude znamenat velký problém hlavně v provozu a fungování církevních struktur v misijních zemích.

Nyní je pro nás nejdůležitější sdělit všem našim podporovatelům a dárcům, jak moc je důležité ještě do konce tohoto roku posbírat chybějící peníze, které by aspoň z části nahradily sbírku z Misijní neděle, jež se nekonala. Jedině tak budeme moci alespoň malou částkou pomoci projektům Papežského misijního díla šíření víry.

Podpořte, prosím, Papežské misijní dílo šíření víry individuálně.

Peníze v obálce s nápisem NA MISIE můžete vložit do pokladny v kostele, přinést do sakristie či na faru a nebo osobě do Národní kanceláře PMD v Hradci Králové, a to do 20. 12. 2020. Až do konce roku pak můžete své dary zaslat na účet číslo 72 540 444/2700, VS 10

Lidé v misiích Vaši štědrost potřebují.

Oplatí ji vřelými modlitbami a Pán svým požehnáním. 

Velice děkuji všem, kdo se do sbírky zapojí.

Diac. Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice