Blog - s Biblí v ruce

V. BOŽÍ SLOVO V LIDSKÉM SLOVĚ - Přístup přes kontext

V. BOŽÍ SLOVO V LIDSKÉM SLOVĚ - Přístup přes kontext

P ř í s t u p  p ř e s  k o n t e x t

 

10. dopis

20. ledna

Tak co, vy dva!?

Číst dál
V. BOŽÍ SLOVO V LIDSKÉM SLOVĚ - Biblí se dá dokázat všechno

V. BOŽÍ SLOVO V LIDSKÉM SLOVĚ - Biblí se dá dokázat všechno

B i b l í  s e  d á  d o k á z a t  v š e c h n o

 

9. dopis

17. ledna

Ahoj Gerde!

Číst dál
IV. LIDSKÉ SLOVO - Zahalené poselství

IV. LIDSKÉ SLOVO - Zahalené poselství

Z a h a l e n é  p o s e l s t v í

 

8. dopis

10. ledna

Ahoj!

Číst dál
IV. LIDSKÉ SLOVO - Celé to lidské příslušenství

IV. LIDSKÉ SLOVO - Celé to lidské příslušenství

C e l é  t o  l i d s k é  "p ř í s l u š e n s t v í"

 

7. dopis

1. ledna

Dobré ráno a šťastný nový rok k tomu!

Číst dál
III. LIDSKÉ SLOVO - Vznik Starého zákona

III. LIDSKÉ SLOVO - Vznik Starého zákona

V z n i k  S t a r é h o  z á k o n a

 

6. dopis

27. prosince

Dobrý večer, dobrou noc!

Číst dál
III. LIDSKÉ SLOVO - Spadla prostě z nebe?

III. LIDSKÉ SLOVO - Spadla prostě z nebe?

S p a d l a  p r o s t ě  z  n e b e ?

 

5. dopis

14. prosince

Milý Gerde,

Číst dál
II. NESNÁZE S BIBLÍ - Dokumenty lidské minulosti

II. NESNÁZE S BIBLÍ - Dokumenty lidské minulosti

D o k u m e n t y  l i d s k é  m i n u l o s t i

 

4. dopis

10. prosince

Ahoj Moniko a Martine.

Číst dál
II. NESNÁZE S BIBLÍ - Adam u pečený z hlíny ?

II. NESNÁZE S BIBLÍ - Adam u pečený z hlíny ?

A d a m  u p e č e n ý   z  h l í n y ?

 

3. dopis

7. prosince

Milý Gerde,

Číst dál
I. NESNÁZE S BIBLÍ - Zatarasený přístup k bibli

I. NESNÁZE S BIBLÍ - Zatarasený přístup k bibli

Z a t a r a s e n ý  p ř í s t u p  k  b i b l i

2. dopis

4. prosince

Milý Martine!

Číst dál
I. NESNÁZE S BIBLÍ - Děsně stará historie

I. NESNÁZE S BIBLÍ - Děsně stará historie

D ě s n ě  s t a r á  h i s t o r i e

1. dopis

1. prosince

Milý strýčku Gerde!

Číst dál
Bible - pro mě?

Bible - pro mě?

Milí farníci,

zaujal mě samizdatový překlad knížečky od Gerharda Debbrechta "BIBLE - PRO MĚ?"

Číst dál
Přežvykujte Boží slovo

Přežvykujte Boží slovo

Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně v neděli 31. října, náměstí sv. Petra

Číst dál
Postní Trio biblického sdílení ve farnosti Velké Bílovice

Postní Trio biblického sdílení ve farnosti Velké Bílovice

Milí farníci,

     rád bych vám pro dobu postní, jak jsem již říkal v neděli při kázání, nabídl možnost prožít zkušenost s Písmem svatým trochu jinak, než jsme zvyklí. Pokud se vám tento impuls pro prožití letošní postní doby líbí, prosím kontaktujte mě na e-mail, či SMS zprávou,

Číst dál
1