II. Ježíš uzdravuje

II. Ježíš uzdravuje

Ježíš uzdravuje - svátost smíření

Druhá část přípravy se skládá z desíti setkání. Najdeme v ní sedm setkání dětí, jedno setkání rodičů a jedno společné setkání rodičů a dětí. Jedenácté setkání dětí je věnováno Desateru, najdete jev příloze a můžete si je podle vlastního uvážení zařadit na začátek nebo na konec. Celek je zakončen společnou oslavou svátosti smíření ve společenství rodiny a farnosti.

 

datum

téma

skupina

dopis

pracovní list

úterý 14. 11. fara 18.00
středa 15. 11. fara 18.00

Ježíš — náš přítel a bratr

děti

dopis „Ježíš — náš přítel a bratr"

ano

úterý 21. 11. fara 18.00
středa 22. 11. fara 18.00

Ježíš uzdravuje slepého

děti

dopis „Ježíš uzdravuje slepého"

ano

úterý 28. 11. fara 18.00
středa 29. 11. fara 18.00

Ježíš uzdravuje nemocného
s ochrnulou rukou

děti

dopis „Ježíš uzdravuje nemocného
s ochrnulou rukou

ano

středa 6. 12. kostel v 18.15

Mít otevřený a připravený dům

adventní setkání rodičů a dětí

- - - 

- - -

úterý 12. 12. fara 18.00
středa 13. 12. fara 18.00

Ježíš uzdravuje ochrnutého

děti

dopis „Ježíš uzdravuje ochrnutého"

ano

9. 1. v 18.15 - kostel

Ježíš uzdravuje hluchoněmého

rodiče a děti

dopis „Ježíš uzdravuje hluchoněmého"

ano

úterý 16. 1. fara 18.00
středa 17. 1. fara 18.00

Dnes budu Tvým hostem

děti

dopis „Dnes budu Tvým hostem"

ano

úterý 23. 1. fara 18.00
středa 24. 1. fara 18.00

Podobenství o ztraceném synu a milosrdném otci

děti

dopis „Podobenství o ztraceném synu milosrdném otci"

ano

úterý 30. 1. fara 18.00
středa 31. 1. fara 18.00

Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny

děti

dopis „Komu odpustíte hříchy, tornu jsou odpuštěny"

ano

13. 2.

Vyjít a vrátit se

rodiče

x

x

24 anebo 25

Slavíme svátost smíření

slavnost

x

upomínka

 

Desatero

— cesta k plnosti života

děti

dopis „Desatero

— cesta k plnosti života"

ano

 

Svátost smíření je dětem přiblížena biblickými texty, ve kterých Ježíš uzdravuje člověka. Ježíš přichází a uzdravuje jeho tělo — oči, uši, ruce, nohy, ústa a srdce. Základními znameními, která propojují jednotlivé příběhy uzdravení, jsou znamení otevřené a zavřené brány a světlého a tmavého domu. Dům je obrazem našeho těla a brány jsou obrazem smyslů a těch částí těla, kterými se setkáváme se světem. Těmito „branami" k nám vstupuje svět kolem nás a lidé kolem nás. Otevřeme oči a vstoupí do nich světlo. Otevřené uši umožňují naslouchání okolnímu světu. Ruce nám umožňují uchopení světa. Nohy nás nesou tímto světem.

Platí však také obrácený pohled. Naše smysly jsou silně ovlivněny tím, co už máme ve svém nitru a co se skrze ně projevuje a nalézá své vyjádření. Ze svého nitra můžeme sami „vyjít" ven ke druhým a do světa a pomocí svého jednání jej dotvářet. Pohled může povzbudit, ruka může podepřít, slovo povzbudit nebo ukázat cestu, nohy nás mohou dovést k druhému člověku. Smysly a smyslový svět se stávají místem rozhodování. V jednání se probouzí otázka po dobru a zlu. Cílem této části přípravy je rozvíjení, upevňování a zcitlivění právě oné „uzdravující", pozitivní stránky, kterou v sobě neseme.

Nejprve děti opakovaně potkávají Ježíše, který uzdravuje oči, uši, řeč, ruce a nohy. Uzdravení vrcholí příběhem

  • Zacheovi, ve kterém Ježíš uzdravuje srdce člověka. Podobenství o ztraceném synu a milosrdném otci pak vypráví
  • tom, s jakou důvěrou se smíme k Otci vrátit. Zároveň slyšíme ujištění, že v Ježíši máme Otcův dům otevřený a Otec
    nás v něm trpělivě čeká, jde vstříc, obdarovává nás, zve na hostinu a život ve „světlém" domě nám přeje.

 

Každý příběh otevírá prostor, do kterého mohou děti vstoupit a samy se zeptat: Kdo je Ježíš? Dělá všechno dobré! Potřebuji se podobně jako slepý, nemocný s ochrnulou rukou, hluchoněmý nebo ochrnutý s Ježíšem setkat také já?
Potřebuji také já uzdravit?

Těmito otázkami je doprovázena výchova svědomí, která je dětem přehledně shrnuta v sešitku s názvem „Effatha". Příprava obsahuje také možnost posílat dopisy rodičům, které je nabádají, inspirují a povzbuzují ke společnému přemýšlení, modlitbě a činnostem, které podporují a prohlubují základní myšlenky přípravy a vedou ke zcitlivění a zjemnění vztahu k sobě, ke druhým lidem a ke světu. Úloha rodičů je v této části přípravy nezastupitelná, protože právě oni by se měli stát prvními důvěryhodnými lidmi, na které se dítě se svými pochybnostmi a proviněními obrací.